Questa l’è una storia incuminciada bee quasi quarant’an fa e finida maa quest’an.

L’è incuminciada a metà di anni 60 in un cuntèst ( sa dis inscé) un pô special, in dal senso che la Gesa di Très da an e an,  l’era “guvernada” da un laico (un pà da fameglia insuma) ch’al gh’era sé la piena fidücia dal Prevost, ma menga quela di oltar pret, specialment da quei che da manima sa sucedivan a l’Uratori.

V’üna di cunseguens da “l’anomalia” l’era staa al svuiament da l’Uratori stès. Va che in dal 64 o 65 era rivaa a Très un pretin nöf da paca, ch’al sa ciamava dun Giuan.

Lü, inveci da fa cum’è i so predecessori e ciuè sitàs giô disperaa a spicià che cambièsan i ropp, l’era tacà a tra cadèn, anca se sèmpar rispetandu la règula da l’übidiènsa ( e s’al disi l’è perchè al sô) al Prevost.

Sübit l’era creà una Sucietà Spurtiva:L’Aurora Calcio.

Sa dumandarii perchè l’era menga ciamada Virtus d’oratoriana memoria. Semplice: perchè la Virtus la gh’era amò, o giamò, ma l’era diventada una Sucietà Ciclistica che con l’Uratori la gh’era nigôt a che vadè.

Beh, l’an adree (1966) a l’Uratori s’eri rivà anca me ca gh’eri dal temp libar da dedicà  a la Sucietà in senso lato, sô l’esèmpi da tanti amis (per esèmpi Mariu Fièl) impegnà chi in pulitica, chi in da l’Avis, chi in la Banda e via discurendu.

Eri sentü dé ca vurivan fa al Basket cum’è a l’Uratori di tusan (l’Olimpia da suor Nunciata e dal pô Innocenti, mort per incident tornandu de una trasferta) e me eri pensaa:” Vô là a fa l’aiutante-dirigent…”.

Ma perché propi al Basket? Oh  bèla! Perchè quant in di an ‘50 s’eri in di Artigianèi a Genuva, eri giügà 3 an alenaa dal famoso Fratèl Brambila, che tra l’altro a Milaa l’era invià sö un certo Carlo Recalcati alenadu da la Naziunal.

Pô eri vest, sèmpar in di an 50, tanti partit da l’Ardita Nervi (serie A femm.) e adiritüra, al Palas da Giàsc da Milaa (natüralment col giàsc quarciaa cô i as), una “partita scudetto” fra l’indimenticabil Borletti (“scarpette rosse”) e la Virtus Bologna, con dent i mitici Rubini, Gamba, Ranucci, Tracuzzi e compagnia bèla.

A opera finida, disèm pür che a chi temp là, s’eri forsi l’ünich a Très che cugnusiva l’articul, tan vera che a l’Uratori maschil, da basket gh’era nigôt da là da nigôt e nisün s’era nigôt.

Insuma bagai, sti atent s’a va disi: me, Romano Tinelli, sènsa vurèl, m’era tucà diventà al FONDATORE da l’Aurora Basket Trezzo.

Da cunseguènsa, sèmpar me da parmé, m’era tucà interesàs da fa sfaltà al camp (gh’era pensà al Cumün tramite l’asesur Carlètu Castaloo), da iluminàl ( Angelo Pumìn al m’era daa i pai da fèr), da segnàl con la vernis (m’ ha l’era tracià al geometra Giorgio Cifalùm), da crumpà i tute, assolutamente indispensabil giügandu a l’aperto (custavan un öcc dal cô e mi era pagadi Carlètu Carera-Fiat), da tö i mai bianch e rôs ( i culu da l’Aurora) pô quei da riserva bianch e vert e un para da balùm (eri druaa i dané ch’al m’era dà Bèrtu Balgius-Vespa); da procürà bendi e inguént ( al m’era fa sö un pachèt al mè cuscrin Lamberto spiziee). Al dutur m’ha la fava al Carminati.

Al President da la Polisportiva (calcio e basket) era cetà da fal, anca s’al gh’era giamò quasi 60 an, Carlètu Fifina (gh’erum bisôgn d’una figüra carismatica e lü l’era quel che Dio fece). Cum’e alenadu eri truvà Walter Ferrandi, un feree milanes con l’uficina in dal Pérach  (m’era vutà a cercàl Togn Luca).

L’Uratori da sò al gh’era metü i canestri ( i dané però eran quei persunai da dun Giuàn, perché la Parocchia, piena da debit fina al cupìn per via di cambiai da pagà per al Bocciodromo apena fa sô,  per L’Uratori l’era un pès ca la tirava föra gna un ghèl).

A sbrigà i pratich in Federazium a Milaa andavi a la sira, ô me daparmè ô, quant gh’era giô i nebiuni, in compagnia dal segretari da la Polisportiva  Giusèp Vila ( un Cudernia) ô da dun Giuàn.

Da alura, per quasi 20 an, m’ha s’eri  truvà dent côl cô in giô in d’un ingranac ch’al m’era impegnà a tal punto da trascürà perfina la fameglia ( un erur ch’al pöt capé dumè chi l’ha pruvà un’aventüra del genar).

L’Aurora comunque l’era cresüda an con an, fina al punto da fà giügà in da la stèsa anada, una dunzena da squadri ( pensii s’al vör dé urganizà  per töcc dü alenament a la setimana, più i partit, più i trasfèrt…) con circa 220 tra bagai e tusan.

Perchè inscé tanti? Perchè a parte i “prime squadre” ch’in una rôba un pô a sè, erum  mai fa la seleziùm. Mai a nisün, fina a quant s’eri sta me al respunsabil, gh’era staa dii: “ Per te al post al ghè pö perché ta set menga bravu asee “. Mai!

S’erum  rivaa in Prumuziùm ( che alura l’era la quinta categoria assoluta), sia coi bagài che coi tusàn, incuntrando giügadu dal livèl di fratelli Boselli, Borleghi, Vecchiato, che pô eran finì in Naziunal.

Un nos bagai pô,  Carlo Crespi (un Gepa), l’è rivà in serie B. Un oltar, Danilo Dorini, l’era andà a pret.

A “ tempo perso” pô, erum urganizà, per cünt da Cumün, 8 o 10 ediziùm dal  “Trofeo Comune  di Trezzo” da pudismo, con gent cum’è l’olimpionico Ambu, Lavelli, Conti.

Per L’Avis erum urganizà a Très ( söl camp da l’Uratori di tusàn ) un para da partit con squadri da serie A, con campium dal calibro da Isacc, Bovone, Zanatta e la presènsa dal telecronista Aldo Giordani (grazie a Angiul di Bócc ch’al m’era fa parlà insèm in da la sede dal Giorno a Milaa).

Con i mè amis Simoncelli ( un prufesur da scöla föra da l’urdinari) e Giorgio Spotti ( un allievo dal grande Consolini) erum urganizà per un quei an, i “Giochi da la Gioventù” d’Atletica Leggera.

Me, per giônta, eri travà al temp d’acetà da fà al “Fidüciari dal Coni” per la nostra Zona.

Per an e an eri culaburà custantement coi Asesur a lo Sport Runcall, Scott e Zerbi ( eran v’ün mèi da l’oltar!), per fa sö una palestra a Très e quant  finalment l’era rivada, me, ca na pudivi pö perché s’eri cot e stracot, eri di: “basta!” e eri pasà la maa.

Eri lasà comunque in Sucietà al mè prem (Alberto) cum’è istrütur da minibasket e al mè segunt (Carlo) che da lé a un pô, nel torneo “dal ventennale” con squadri Cadetti da Serie A e B, l’era sta premià cum’è miglior giugadu da l’Aurora.

Quest ‘an inveci, dopu quasi 40 ann, l’Aurora la s’è desfada per mancanza da ricambio dirigenziale.

Ma dispias per me e per  un sach da gent che in tanti an s’in sacrificà per mèt a dispusizium da la giuventü da Très ( bagài l’è menga retorica) un servesi impurtant cuma l’è al Sport. Sacrafesi veri ( perfina sènsa rimborso spese gna per la benzina!), sèmpar in da l’ômbra, sènsa ricunusciment se non (impurtantisim!) quel di bagài e di so genitur, ch’eran capii ( chi prima, chi dopu) al perché gh’era l’Aurora Basket Trezzo. Mai cum’è adès, (un mument insce bröt menga apena spurtivament) m’ha ve in ment dirigent, sponsor, alenadu, giugadu, specialment quei ca gh’in giamò pö. Quanti an…quanti batagli…quanti ricordi.

Me comunque ga speri sèmpar. Me ca sô un “sognatore” da natüra, s’insugni che quei bagài o tusa ( (magari un grupèt…) ch’ han giugà in da l’Aurora e che adès in pà e man, a prôvan a vadè sa sa pöt fa vargôt. Almenu pruà, ècu.

Ciau töcc.

 

PS = Grazie al ciel, l’apèllo l’era sta scultà sübit e incö (2008) l’Aurora la gh’è amò e l’è sö la strada giösta per diventà bèla, granda e per töcc. Côi ideai ca disivi e disi mé. Bravi!!!